Menu

Regulamin


1. Serwis Mota udziela 1 rok gwarancji na każdą wykonaną usługę a kwestie reklamacji i rękojmi rozpatrywane będą według Kodeksu Cywilnego. Art. 577. § 2, Art. 568. § 1

2. W związku z niską jakością materiałów użytych do produkcji oraz niskich standardów montażu pojazdów produkcji chińskiej Serwis Mota nie podejmuje się napraw tego typu pojazdów. W związku z założoną specjalizacją Serwis Mota nie obsługuje skuterów.

3. Serwis Mota może odstąpić od wykonania zlecenia przed jego rozpoczęciem w przypadkach uzasadnionych.

4. W związku z niską jakością zamienników części oryginalnych Serwis Mota nie udziela żadnej gwarancji na naprawę przeprowadzoną przy użyciu w/w zamienników.

5. W przypadku konieczności reklamacji dostarczonych przez Klienta części, Klient pokryje koszty demontażu wadliwej części i ewentualnego montażu nowej. Ewentualnej rekompensaty tych kosztów żądał będzie na własną rękę od dostawcy a Serwis Mota deklaruje się do wystawienia odpowiedniego pisma stwierdzającego poprawność montażu. Art. 638. § 1 K.C. Art. 558. § 1 K.C.

6. W przypadkach gdy Klient zdecyduje się na naprawę przy użyciu części używanych, dostarczy je na własną rękę a kwestie gwarancji i reklamacji rozpatrywane będą jak w punktach 2. i 3. Art. 641. § 2 K.C.

7. Nie udziela się gwarancji na pojazdy wyczynowe i biorące udział w sporcie.

8. Serwis Mota nigdy nie jest zobligowany żadnym terminem ukończenia zlecenia i nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z terminem realizacji zlecenia.

9. O fakcie zakończenia naprawy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony, jeśli wcześniej nie uzyskał wyraźnej informacji kiedy powinien się skontaktować z Serwisem Mota. Naprawiony pojazd powinien być odebrany w ustalonym terminie po dokonaniu zapłaty za wykonaną usługę. Art. 642. § 1 K.C. Art. 643 K.C.

10. W przypadku pozostawienia pojazdu w Serwisie Mota po ustalonym terminie naliczana będzie opłata za parking w wysokości 50,00 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc a Serwis Mota nie jest zobowiązany do czynności obsługowych związanych z parkowaniem i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu oraz nie deklaruje się do parkowania pojazdu wewnątrz budynku. Art. 551. § 1, Art. 548. § 1, Art. 548. § 2

11. Nieodebranie pojazdu w ciągu 30 dni od ustalonej daty odbioru Serwis Mota potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem pojazdu za porzucony. Art. 551. § 1

12. Serwis Mota nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w czasie transportu zleconego przez zamawiającego a niebędącego usługą zarobkową.

13. Powyższy regulamin zaczyna obowiązywać z datą ogłoszenia i wywieszony będzie w widocznym miejscu a pozostawienie pojazdu w Serwisie Mota jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Copyright © 2008 -2016 by MOTA. Wszystkie prawa zastrzeżone